Obchodní podmínky

1. Obchodní podmínky provozu a užívání systému GoodTimeShop

Společnosti Ing. Ondřej Brož, Trnávka 241, Příbor 742 58, IČ:73250597

1.1 Definice pojmů

1.1.1

Autorský zákon - zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

1.1.2

Podílový nákup - způsob prodeje zboží, služeb a produktů, kdy výše ceny podílů je stanovena výhradně prodávajícím po dobu trvání určeného časového úseku na základě nabídky prodávajícího prostřednictvím obchodního systému GoodTimeShop a provozovatelem tohoto systému, společností Ing. Ondřej Brož, sídlem Trnávka 241, Příbor 74258, IČ: 73250597 (dále jen zprostředkovatelem). Kupující odsouhlasením obchodních podmínek a uhrazením ceny souhlasí s nabídkou prodávajícího a zprostředkovatele a je si vědom veškerých principů, které takový nákup prostřednictvím obchodního systému GoodTimeShop zahrnuje. Systém GoodTimeShop a společnost Ing. Ondřej Brož je
v případech nákupu a prodeje pouze zprostředkovatel.

1.1.3

Kupující - uživatel, který má zájem o koupi zboží a za tímto účelem se účastní „Nabídky.“

1.1.4

Nabídka - jeden ze způsobů vystavení zboží, služeb a produktů prostřednictvím systému GoodTimeShop, obsahující návrh na uzavření kupní smlouvy s předem stanovenou cenou
(v případě Nabídek s volbou „Kup hned“ nebo nákup podílů), dále za cenu stanovenou prodávajícím prostřednictvím zprostředkovatele a zároveň provozovatele systému GoodTimeShop uzavřením kupní smlouvy, která vzniká na základě registrace uživatele s odsouhlasením obchodních podmínek a uhrazením stanovené ceny.

1.1.5

Nápověda – nápověda pro uživatele systému GoodTimeShop obsahující popis jednotlivých kroků a situací, včetně rad a tipů. „Nápověda“ není součástí ani přílohou „Smlouvy.“

1.1.6

Neověřený uživatel - registrovaný „Uživatel,“ který nepožádal o aktivační kód a neaktivoval plně svůj „Uživatelský účet.“

 

 

1.1.7

Neregistrovaný uživatel - uživatel systému GoodTimeShop, který není registrovaný a neuzavřel s „Provozovatelem“ „Smlouvu.“ Práva a povinnosti dle „Obchodních podmínek“
se vztahují na „Neregistrované uživatele“ pouze tehdy, pokud tak výslovně stanoví.

1.1.8

Prodávající - uživatel, právnický subjekt nebo fyzická osoba starší 18 let zaregistrovaná v sekci „chci zde prodávat,“ která má zájem o prodej zboží, služeb a jiných produktů prostřednictvím systému GoodTimeShop, a který doložil potřebné doklady a splnil podmínky, které se řídí pravidly prodeje v systému GoodTimeShop a odsouhlasil obchodní podmínky.

1.1.9

NOZ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový občanský zákoník účinný
od 1. 1. 2014).

1.1.10

Obchodní podmínky - Obchodní podmínky provozu a užívání systému GoodTimeShop, příloha a nedílná součást „Smlouvy.“

1.1.11

Kód - jedná se o náhodně vygenerovaný kód skládající se z číslic, písmen a symbolů, který bude po dokončení registrace přidělen každému uživateli a zůstane navždy přidělen k jednomu uživateli a jeho uživatelskému účtu. Takto přidělený kód nahrazuje po dobu obchodování v systému GoodTimeShop jméno uživatele, pro dodržení anonymity a kód bude také přidělen bezprostředně po ukončení časového úseku prodeje jednotlivého produktu a uživatel, který se skrývá pod tímto kódem produktu.

1.1.12

Provozovatel - provozovatel Systému GoodTimeShop ,společnost Ing. Ondřej Brož sídlem Trnávka 241, Příbor 742 58, IČ: 73250597.

1.1.13

Smlouva - Smlouva o užívání systému GoodTimeShop, uzavřená v elektronické nebo písemné podobě, mezi Provozovatelem a Uživatelem.

1.1.14

Systém GoodTimeShop - automatizovaný systém Provozovatele tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, umožňuje Uživatelům nabízet Zboží k prodeji a nabízené Zboží kupovat, sledovat průběh Transakce a využívat další služby.

1.1.15

Transakce - proces reakce na Nabídku s cílem uzavření kupní smlouvy prostřednictvím Systému GoodTimeShop.

1.1.16

Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která se účastní nákupu nebo prodeje v systému GoodTimeShop.

1.1.17

Uživatelský účet - administrační rozhraní určené registrovaným Uživatelům, které je opravňuje přihlásit se ke službám Systému GoodTimeShop pod unikátním uživatelským jménem a využívat tyto služby.

1.1.18

Zboží, služby a produkty - movité věci nebo nehmotné statky, které mohou být předmětem Nabídky dle Obchodních podmínek.

1.2 OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY, ARCHIVACE SMLUV A OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.2.1

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy a dále práva a povinnosti Uživatelů při užívání Systému GoodTimeShop.

1.2.2

Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou či přílohou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem tyto Obchodní podmínky.

1.2.3

Dokumenty, které jsou v těchto Obchodních podmínkách označeny pojmem „příloha,“ tvoří nedílnou součást Smlouvy. Jakékoliv odkazy na konkrétní čísla článků odkazují na příslušné články uvedené v těchto Obchodních podmínkách. V případě odkazu na konkrétní články příloh nebo jiných dokumentů je tato skutečnost vždy výslovně uvedena.

1.2.4

Nápověda není přílohou Smlouvy ani není součástí těchto Obchodních podmínek a Uživateli nevznikají žádné nároky z titulu chyb v Nápovědě nebo rad a tipů, které bude Uživatel považovat za chybné.

1.2.5

Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách www.goodtimeshop.cz

 

1.2.6

Obchodní podmínky si může Uživatel vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Provozovatelem
v elektronické podobě a nejsou přístupné.

1.3 VLASTNOSTI SYSTÉMU GoodTimeShop

1.3.1

Systém GoodTimeShop umožňuje Prodávajícím nabízet Zboží k prodeji třetím osobám - Kupujícím. Provozovateli vzniká vůči Prodávajícím nárok na provizi a případně na poplatky za jimi objednané služby, a to za podmínek uvedených v čl. 7, kde jsou uvedeny též údaje
o daních. Další vlastnosti a způsob užívání Systému jsou uvedeny v Nápovědě.

1.3.2

Provozovatel nenabízí v rámci Systému GoodTimeShop vlastní Zboží (s výjimkou jednorázových marketingových akcí) a neúčastní se jakýmkoliv způsobem uzavírání kupních smluv mezi Uživateli, Provozovatel tedy neúčtuje Kupujícím žádné náklady na dodání Zboží. Provozovatel rovněž neprovádí kontrolu nabízeného Zboží a negarantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli.

1.3.3

Uživatelé mají možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti a reklamace na činnost Systému GoodTimeShop nebo Provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených zde: www.goodtimeshop.cz/eu.

1.4 PROGRAM OCHRANY KUPUJÍCÍCH

1.4.1

Dojde-li v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím Systému GoodTimeShop
k poškození Kupujícího, má možnost požádat Provozovatele o součinnost v postupu k dosažení náhrady škody. Provozovatel má možnost v takovém případě a na základě individuálního posouzení, vrátit úhradu za nedodané zboží zpět kupujícímu se stornem za vzniklé poplatky, ale pouze v případě, jestli již nedošlo k uhrazení částky ze strany provozovatele prodávajícímu. Takovéto vyrovnání je pouze možností provozovatele nikoli povinností. Provozovatel, jako zprostředkovatel nijak neručí za škody či újmy vzniklé
ve vztahu nakupující versus prodávající a naopak. Provozovatel je vždy v systému GoodTimeShop pouze zprostředkovatelem.

1.4.2

Uplatnit vyplacení peněžité částky je poškozený Kupující oprávněn pouze po Prodávajícím.

1.4.3

Kupujícímu nevzniká v souvislosti s „Programem ochrany kupujících“ ani z jiných důvodů nárok vůči Provozovateli na úhradu skutečných škod ani jiné majetkové či nemajetkové újmy způsobené v souvislosti s protiprávním jednáním Prodávajícího. Provozovatel si vyhrazuje právo posoudit každý případ individuálně a s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu, případně ji poměrně snížit.

 

2. OBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU GoodTimeShop

2.1 Podmínky provozovatele

2.1.1

Obchodování prostřednictvím Systému GoodTimeShop je dostupné všem osobám, splňujícím některé z následujících kritérií:

a) fyzické osoby starší 18 let za předpokladu, že jsou zaregistrovány a jsou plně svéprávné,
b) zaregistrované právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku.

2.1.2

Uživatelé, kterým byla Provozovatelem v souladu s těmito Obchodními podmínkami zrušena registrace, nemohou prostřednictvím Systému GoodTimeShop obchodovat, přestože splňují podmínky dle čl. 2.1.1 shora.

2.1.3

Uživatelé ani zájemci o uzavření Smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání Systému nebo na uzavření Smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od Smlouvy se stávajícím Uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to za podmínek uvedených dále v těchto Obchodních podmínkách.

2.2 Registrace

2.2.1

Podmínkou nabízení Zboží prostřednictvím Systému GoodTimeShop je uzavření Smlouvy a bezplatná registrace Uživatele. Neregistrovaní Uživatelé mohou za určitých podmínek nakupovat Zboží prostřednictvím Systému GoodTimeShop i bez registrace.

2.2.2

Podmínky registrace, ověření registrovaných Uživatelů a nakládání s údaji Uživatelů jsou uvedeny v příloze „Registrace a ochrana osobních údajů“.

 

 

2.3 ZAKÁZANÉ ZBOŽÍ

2.3.1

Provozovatel vede Seznam zakázaného zboží, který je volně přístupný na internetových stránkách www.goodtimeshop.cz obchodní podmínky. Seznam je demonstrativním (neuzavřeným) výčtem určeným pro orientaci Uživatelů, který může být Provozovatelem kdykoliv průběžně doplňován. Uživatelé nejsou oprávněni nabízet Zboží uvedené
na Seznamu.

Seznam nabídky zakázaného zboží, služby, produktu v systému GoodTimeShop

Jaké věci, produkty a služby se nesmí nabízet a prodávat na stránkách a v systému GoodTimeShop? Existuje seznam takových produktů, se kterými je v  systému GoodTimeShop zakázáno obchodovat (jakýmkoliv způsobem, nelze je tedy přidávat ani jako bonus k jiným službám, zboží, předmětům či produktům).

 • Předměty zveřejněné v systému GoodTimeShop nesmějí porušovat jakýmkoliv způsobem práva třetí osoby, včetně práv týkajících se obchodní značky, firemního loga a znaků původu.
 • Nesmí být získány krádeží nebo být na trhu považovány za nelegální.
 • Nesmí vyzývat k propagaci nenávisti, rasismu, xenofobie a konfliktů mezi národy.
 • Produkty, které mohou být použity k pomluvě jedné nebo více osob.
 • Aktivační kódy a CD-klíče.
 • Archeologické nálezy.
 • Automobilové servisní programy.
 • CD/DVD dodávané s časopisy.
 • COA štítky.
 • Části autorádií.
 • Diplomové práce, disertační práce, bakalářské práce atd.
 • Drogy.
 • Elektronické publikace.
 • Akcie.
 • Herní účty k online hrám.
 • Chemické látky.
 • Informace a adresy www stránek.
 • Léky, léčivé přípravky a potravinové doplňky.
 • Lidské nebo zvířecí orgány.
 • Medaile a žetony podobné euromincím.
 • Multi Level Marketing (MLM).
 • Neoriginální předměty (padělky).
 • Nevyplněné (prázdné) záruční listy.
 • Odblokované herní konzole.
 • Osobní údaje nebo seznamy e-mailových adres.
 • Počítačové viry (a příbuzné).
 • Pornografie.
 • Potraviny s prošlou dobou použitelnosti.
 • Prodejní katalogy a přímý prodej.
 • Přeprava čerstvých potravin.
 • Erotické služby.
 • Samostatně neprodejná CD/DVD.
 • Simlock software, služby, informace.
 • Služební odznaky, průkazy, nápisy a vyšívaná služební čísla Policie ČR.
 • Software s licencí GPL.
 • Software s licencí NFR.
 • Software s OEM licencí.
 • SPZ a doklady od motorových vozidel.
 • Tabákové produkty.
 • TV-SAT dekodéry.
 • Účty internetových komunikátorů.
 • Všechny systémy pro spekulanty a sázkaře a služby související s nabízením pomoci při sázení.
 • Výbušniny, pyrotechnika a pyrotechnické materiály.
 • Zaměstnanecké benefity.
 • Zboží s logem GoodTimeshop.
 • Zbraně a munice.
 • Zvířata, či výrobky ze zvířat, uvedených v CITES.

Předmět, který porušuje některé z daných pravidel, může být odstraněna, pokud jde o závažné nebo opakované porušení, může dojít k zablokování účtu.

2.3.2

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit Nabídku ze Systému i v případě Zboží, služby či produktu, které nebude v Seznamu uvedeno, jestliže by jeho nabízení, prodej, koupě či užívání mohla být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohla mít negativní vliv na dobrou pověst Provozovatele.

2.3.3

Uživatel nesmí společně se Zbožím, které není uvedeno na Seznamu, nabízet, prodávat, zasílat či jinak distribuovat Zboží ze Seznamu, a to ani jako dar předávaný společně s jiným bezvadným Zbožím.

3. Druhy nabídek

3.1 DRUHY NABÍDEK

3.1.1

Systém GoodTimeShop umožňuje Uživatelům nabízet Zboží, služby, produkty ke koupi
v dále uvedených druzích Nabídek:  

Nabídka „nákup podílu“ s volbou „Kup hned.“ Nabídka s větším množství předmětů s volbou „Kup hned.“

 

3.2 Nabídka nákup podílu

3.2.1

Nabídka nákup podílu probíhá formou veřejné soutěže o nejvhodnější návrh
na uzavření kupní smlouvy, přičemž předmětem kupní smlouvy je Prodávajícím vystavené Zboží a jediným kritériem výběru nejvhodnějšího návrhu je kupní cena. Ostatní podmínky kupní smlouvy jsou uvedeny v čl. 6 Obchodních podmínek, Zboží je přesně popsáno v popisu Zboží (příloha „Pravidla nabízení Zboží v systému GoodTimeShop“).

3.2.2

Lhůta pro podávání návrhů na uzavření kupní smlouvy je určena Prodávajícím (doba trvání nabídky). Prodávající je povinen uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím, který formou tzv. „Kup hned“ nebo nákup „prodej podílu“ nabídl kupní cenu. Odsouhlasením obchodních podmínek a uhrazením ceny je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím, kupujícím a provozovatelem.

3.2.3

Prodávající není oprávněn odmítnout všechny návrhy na uzavření kupní smlouvy ani si takové právo vyhradit v popisu Zboží.

3.2.4

Jakmile Prodávající po ukončení prodeje daného produktu v nastaveném časovém termínu kontaktuje automatickým odesláním e-mailu Kupujícího (navrhovatele), který formou
tzv. „nákupu podílu“ nebo „kup hned“ a kterého automaticky vybral systém označením vybraného kódu po ukončení prodeje považuje se toto za akceptaci jeho návrhu a uzavření kupní smlouvy. Za kontaktování Kupujícího (navrhovatele) se považuje též odeslání zboží
na adresu Kupujícího, popř. zaslání emailu odeslaného automaticky Systémem GoodTimeShop. V případě naplnění zakoupených podílů v časovém termínu minimálně 100 % pokrytí celkové nabízené ceny (v celkové ceně je taktéž připočítán poplatek provozovateli) je vybrán systémem jeden uživatel, který obdrží konkrétní nabízený produkt. V případě, že počet zakoupených podílů v určeném časovém termínu prodeje před ukončením prodeje dosáhne minimálně 200 % ceny nabízeného produktu, systém v takovém případě vybere automaticky dva uživatele (kódy), kteří produkt obdrží, to stejné se opakuje maximálně však do 300 % ceny nabízeného produktu, tzn., že maximálně 3 uživatelé mohou obdržet ten samý produkt v jedné nabídce zároveň. To znamená, že prodávající musí mít vždy k dispozici pro jeden nabízený produkt v jednom časovém úseku k dodání a zaslání kupujícím minimálně 3 kusy identického produktu.

 

3.3 Kup hned

3.3.1

Nabídka s volbou „Kup hned“ je návrhem Prodávajícího na uzavření kupní smlouvy
za předem stanovenou cenu, učiněnou neurčitému okruhu osob. Kupní smlouva je uzavřena s Uživatelem, který jako první Prodávajícímu oznámí prostřednictvím Systému GoodTimeShop, že Nabídku bez výhrad přijímá. A takovou nabídku potvrdí úhradou na účet provozovatele systému GoodTimeShop Ing. Ondřej Brož, Trnávka 241, Příbor 74258, vedený u Mbank S. A. č. ú.: 670100-2211471346/6210. Nákup jakéhokoli produktu nabízeného v systému GoodTimeShop se stává dokončeným až v okamžiku připsání úhrady na účet provozovatele, nepřipíše-li se na účet provozovatele není žádný nákup ani prodej považován za uskutečněný. Kupující není oprávněn v rámci přijetí Nabídky činit odchylky oproti obsahu Nabídky (např. stanovit nižší cenu) nebo jakékoliv dodatky (např. doplnit smluvní pokuty, rozšířit záruku za jakost).

3.4 Nákup podílu

3.4.1

Nákup podílu je výjimečný nástroj a proces systému GoodTimeShop, kdy Prodávající umožní alternativně Kupujícím koupit zboží, službu či produkt za předem stanovenou (vyšší) cenu podílu, která je vyznačena vždy u nabízeného produktu, přičemž vyvolávací cena je nižší než cena stanovená v režimu „Kup hned.“ U této nabídky si prodávající sám určí dobu (termín, délku nabídky) od 1 do 7 dnů, po kterou bude možno podíly kupujícími zakoupit. Základní podmínkou, aby byl prodej touto formou uskutečněn (tedy podílovým nákupem dokončen a uskutečněn) je, aby celkový součet všech nakoupených podílů pokryl alespoň 100% uvedené ceny v nabídce „Kup hned“ a procentuální tabulky u toho samého produktu plus poplatek provozovateli, o který je každý podíl navýšen. V poplatku provozovateli je zahrnut mimo provozních nákladů také desetiprocentní dar na dobročinné účely a sponzorství. Pokud se nepodaří nashromáždit potřebný počet podílů (tedy minimálně pokrytí 100%  procentuelní tabulky a ceny nabízeného produktu), nemůže být obchod uskutečněn. Prodávající po ukončení nabídky může opět stejné zboží vystavit v nové nabídce, ale maximálně ve třech po sobě jdoucích nabídkách. V dalším tedy ve čtvrtém kole je povinen uhradit provozovateli systému GoodTimeShop provizní poplatek dle podmínek v sekci „Chci zde prodávat“.

U každého nabízeného produktu v systému GoodTimeShop je zobrazena procentuální stupnice, na které je možno vidět kolik procent z celkové ceny nabízeného produktu právě teď pokrývají již zakoupené podíly toho konkrétního nabízeného produktu. Takže například, že zbývá právě do ukončení nastaveného termínu třeba 10 hod. a chybí zakoupit
pro dosažení 100 % ceny produktu např. 2 % je potřeba zakoupit pouze 1 chybějící podíl.

Uživatel kupující, který zakoupil alespoň jeden podíl v podílovém nákupu a potřebný počet zakoupených podílů nepokryl 100 % ve stanoveném časovém termínu uhrazenou cenu sice zpět neobdrží, jelikož je jeho výhradní a vlastní dobrovolnou vůlí účastnit se aktivně takového nákupu, ale provozovatel garantuje, že 10 % z každého zakoupeného podílu půjde
na konkrétní dobročinný účel nebo sponzorství, což si každý uživatel může zkontrolovat v sekci „Dobročinné účely, sponzorství.“ Každý uživatel v systému GoodTimeShop si je vědom principu, jakým tento systém funguje a souhlasí s ním potvrzením obchodních podmínek systému GoodTimeShop.

3.4.2

Návrh Prodávajícího na uzavření kupní smlouvy v režimu „Kup hned“ se řídí klasickými kupními pravidly jako v běžném internetovém obchodě. Tzn., že kupující obdrží zboží maximálně do 10 dnů od uhrazení produktu na účet provozovatele a od obdržení informačního emailu automaticky zaslaného systémem GoodTimeShop. Podmínkou je zadání aktuální a pravdivé korespondenční adresy kupujícího, tak aby prodávající mohl produkt řádně doručit. Poštovné jde na vrub prodávajícího, ale pouze v případě prvního zaslání. Všechna případná další zaslání jdou formou dobírky na vrub kupujícího, kterému se zboží z nějakého důvodu nepodařilo doručit na poprvé. Další možností je také vyzvednutí produktu přímo u prodávajícího, s čímž ale nemá provozovatel nic společného a je to výhradně na dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. Provozovatel jakožto zprostředkovatel nehradí poštovné u žádného produktu nabízeného v systému GoodTimeShop.

3.5 NABÍDKA S VĚTŠÍM MNOŽSTVÍM PŘEDMĚTŮ S VOLBOU KUP HNED NENÍ V SYSTÉMU GOODTIMESHOP PŘÍPUSTNÁ

3.6 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K PRODEJI MOTOROVÝCH VOZIDEL A NEMOVITOSTÍ

3.6.1

Čl. 3.1 až 3.5 neuplatní u Nabídek, jejichž předmětem je prodej nemovitostí nebo motorového vozidla ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, umístěné v odpovídající kategorii položky Nemovitosti, resp. Auto-Moto. Nabídky v těchto kategoriích probíhají standardním způsobem dle čl. 3.2, 3.3 nebo 3.4, Systém GoodTimeShop však v tomto případě slouží pouze jako zprostředkovatel možnosti uzavřít kupní smlouvu – příhozy Kupujícího nebo oznámení o přijetí Nabídky se nepovažují za návrhy na uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva nevzniká ani tehdy, když Kupujícího kontaktuje Prodávající.

3.6.2

Prodávající není oprávněn odmítnout všechny Nabídky na možnost uzavřít kupní smlouvu ani si takové právo vyhradit v Nabídce.

3.6.3

Po skončení Nabídky dle čl. 3.6.1 předá Provozovatel prostřednictvím Systému GoodTimeShop Prodávajícímu kontaktní údaje Kupujícího, který učinil nejvyšší Nabídku. Způsob uzavření kupní smlouvy, případná prohlídka nemovitosti nebo Zboží a uplatnění případných slev, předání nemovitosti nebo Zboží a další záležitosti spojené s prodejem nemovitosti (např. sepsání písemných smluv, ověření podpisů, návrh na vklad do katastru nemovitostí, přiznání k dani z převodu nemovitostí), resp. vybraného Zboží z kategorie Auto-Moto (např. registrace silničního vozidla u příslušného úřadu) si sjednají Prodávající
s Kupujícím nezávisle na úpravě čl. 3.1 až 3.5 Obchodních podmínek.

3.6.4

Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí obecnými právními předpisy.

3.6.5

Zvláštní úprava podle čl. 3.6 se vztahuje pouze na nemovitosti a dále na motorová vozidla
ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to včetně běžného příslušenství (např. autorádio, zabudované střešní okno, autopotahy, koberečky) a tzv. povinné výbavy ve smyslu vyhlášky č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Dále se tato úprava vztahuje na Nabídky motorových vozidel (i nepojízdných) za účelem dalšího využití popř. prodeje jejich součástí (dle výběru Kupujícího) jako náhradních dílů (prodej
na náhradní díly), přičemž předmětem Nabídky musí být vždy celé motorové vozidlo,
bez specifikace konkrétních prodávaných náhradních dílů. Na samostatný prodej součástí a příslušenství motorových vozidel (náhradní díly, autorádia prodávaná samostatně aj.), aniž by tvořily součást motorového vozidla, tvořící předmět Nabídky, se však použijí čl. 3.1 až 3.5 v plném rozsahu.

3.6.6

Nabízí-li Prodávající motorové vozidlo za účelem jeho prodeje na náhradní díly, musí toto výslovně v Nabídce uvést slovy „Prodej na náhradní díly“ popř. „Na náhradní díly“.

3.7 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K PRODEJI UMĚLECKÝCH DĚL

3.7.1

Je-li předmětem prodeje prostřednictvím Systému GoodTimeShop originál uměleckého díla, jehož autorem není Prodávající, a konečná kupní cena činí 1500 EUR nebo více, je Prodávající povinen prostřednictvím Systému GoodTimeShop odvést odměnu za opětovný prodej ve smyslu § 24 Autorského zákona. Provozovatel je následně povinen tuto odměnu odvést autorovi nebo kolektivnímu správci, jemuž bylo uděleno oprávnění k výkonu kolektivní správy v rozsahu zahrnujícím vybírání odměn. Výše odměny za opětovný prodej uměleckých děl je uvedena v Provizních podmínkách a sazebníku poplatků.

3.7.2

Za účelem splnění povinnosti dle čl. 3.7.1 je Prodávající povinen uvést v popisu Zboží,
u něhož jsou splněny podmínky čl. 3.7.1, že se jedná o originál uměleckého díla nebo
o rozmnoženinu, která se považuje za originál. Pokud tak Prodávající neučiní, avšak
z označení uměleckého díla a jeho popisu nevyplývají žádné pochybnosti o originalitě a autorovi díla a konečná kupní cena Zboží činí 1500 EUR nebo více, má se zato, že se jedná o originál uměleckého díla s právem autora na odměnu z opětovného prodeje, a Provozovateli vzniká nárok na úhradu odměny z opětovného prodeje ze strany Prodávajícího. Rozmnoženinami, které se považují za originál uměleckého díla, jsou dle Autorského zákona takové rozmnoženiny, které byly zhotoveny v omezeném počtu samotným autorem nebo pod jeho vedením a jsou očíslovány, podepsány nebo umělcem jinak řádně prohlášeny za pravé.

4. NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO

4.1 PRAVIDLA NABÍZENÍ ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍM

4.1.1

Aby byl prodej a koupě Zboží prostřednictvím Systému GoodTimeShop bezpečný, příjemný a poskytoval všem stranám dostatečnou právní jistotu, zavazuje se Prodávající dodržovat přílohu „Pravidla nabízení zboží v systému GoodTimeShop“.

4.1.2

Prodávající dále není oprávněn měnit podmínky jednotlivých druhů Nabídek uvedených shora v čl. 3 Obchodních podmínek, není-li v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak.

4.1.3

V případě, že dojde ke skutečnosti, která zakládá následnou nemožnost plnění (zejména zničení či krádež věci), má Prodávající nárok na zrušení celé Nabídky, avšak za podmínek uvedených v „Pravidlech nabízení zboží v systému GoodTimeShop“.

4.1.4

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah popisu zboží, služeb a produktů. Provozovatel si však vyhrazuje právo odstranit či změnit popis zboží, služeb a produktů (např. odstranit fotografii), dozví-li se o prokazatelném porušení autorských práv či práv průmyslových (zejm. k ochranným známkám) ze strany Prodávajícího.

4.1.5

Prodávající – podnikatel je oprávněn nabízet i zboží, k němuž v okamžiku vystavení nemá vlastnické právo. Na tuto skutečnost je však třeba Kupující výslovně upozornit na stránkách GoodTimeShop  v popisu zboží, služeb a produktů.

5. Popis pravidel nákupu podílů, OZNÁMENÍ KUPUJÍCÍHO O PŘIJETÍ NÁVRHU

5.1 Popis nákupu podílu kupujícím

5.1.1

Pod pojmem „nákup podílu“ se rozumí nákup Kupujícího a uzavření kupní smlouvy, který činí Kupující prostřednictvím Systému GoodTimeShop. Protože všechny podstatné náležitosti kupní smlouvy jsou definovány Prodávajícím, Kupující je oprávněn pouze akceptovat výši kupní ceny a množství zakoupených podílů.

5.1.2

Kupující zadává prostřednictvím Systému kupní cenu, za kterou je ochoten nabízené Zboží koupit. Systém monitoruje automatizovaně jednotlivé zakoupené podíly a zobrazuje je v přiřazené procentuální tabulce u každého nabízeného produktu až do ukončení časového limitu nabídky a také do stanovené minimální ceny produktu včetně poplatků provozovatele.

5.1.3

V průběhu trvání nabídky není Prodávající oprávněn změnit výši maximální ceny.

5.1.4

Veškeré ceny zboží, služeb a produktů jsou navrhované Prodávajícím a jsou uváděny včetně DPH.

 

5.1.5

Příhoz učiněný Kupujícím, jehož Uživatelský účet bude zablokován před skončením příslušné Aukční nabídky, bude automaticky zrušen. Informace o zablokování Uživatelského účtu konkrétního Uživatele bude uvedena v popisu příslušné Aukční nabídky.

5.2 OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ NÁVRHU

5.2.1

Oznámení Kupujícího o přijetí návrhu kupní smlouvy je možné pouze v Nabídkách dle čl. 3.3 a 3.5, u nichž je jediným možným způsobem uzavření kupní smlouvy anebo v případě Nákupu podílů a „Kup hned“ dle čl. 3.4, kde je jedním z možných způsobů uzavření kupní smlouvy. V oznámení o přijetí návrhu Kupující nenavrhuje výši kupní ceny, pouze Prodávajícímu oznamuje přijetí navržené ceny.

5.2.2

Oznámení o přijetí návrhu může Kupující učinit zvolením položky „Kup hned“ u příslušné Nabídky anebo zvolením položky „Přidat do košíku“, pomocí níž je výběr zboží uchován
pro účely pozdějšího dokončení transakce. Přijetí navržené ceny je pak provedeno potvrzením nákupu všech položek umístěných do nákupního košíku.

5.3 OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ NÁVRHU NEREGISTROVANÝM UŽIVATELEM

5.3.1

Neregistrovaný uživatel je oprávněn učinit oznámení o přijetí návrhu a uzavřít kupní smlouvu pouze u Nabídek s volbou „Kup hned“ dle čl. 3.3 nebo transakce Neregistrovaného uživatele je omezena pouze podmínkami uvedenými níže v bodech a) – b) tohoto článku; v ostatním se užijí příslušná ustanovení Obchodních podmínek. Podmínky umožňující provést Neregistrovanému uživateli transakci:

a) Neregistrovaný uživatel zadá u příslušné Nabídky požadované identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, stát, e-mail, telefon) a ověřovací kód umožňující dokončení transakce;

b) Neregistrovaný uživatel zvolí Prodávajícím nabízený způsob dopravy a platby. Při zvolení platby kartou prostřednictvím systému Agmo  a jeho platební brány.

6. PŘEDÁNÍ ZAKOUPENEHO ZBOŽÍ, ÚPRAVA KUPNÍ SMLOUVY

6.1 POSKYTNUTÍ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ A PŘEDÁNÍ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ

 

6.1.1

Bezprostředně po skončení Nabídky poskytne Provozovatel automatizovaně prostřednictvím Systému GoodTimeShop oběma stranám kupní smlouvy kontaktní údaje nezbytné pro jejich vzájemnou identifikaci. Kupující, 

- kterému bylo Prodávajícím oznámeno přijetí návrhu kupní smlouvy, popř.

- kterému bylo Prodávajícím potvrzeno uzavření kupní smlouvy,

a Prodávající jsou povinni kontaktovat se a reagovat ve lhůtě 3 dnů ode dne skončení Nabídky tak, aby mohlo bez zbytečného odkladu dojít k realizaci práv z kupní smlouvy. Je-li kterákoli strana kupní smlouvy ve lhůtě 7 dnů ode dne skončení Nabídky nekontaktní (tzn., není možno ji zastihnout na kontaktech jí uvedených při registraci nebo nereaguje
na doručené výzvy), má druhá strana právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.1.2

Předává-li Prodávající Zboží a produkty prostřednictvím pošty či jiného dopravce, po celou dobu přepravy nese nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci Prodávající.

6.1.3

Prodávající není oprávněn prostřednictvím nástrojů Systému GoodTimeShop ani
po skončení Nabídky vyzývat Kupujícího (např. prostřednictvím tzv. zprávy pro Kupujícího)
k obchodování mimo Systém GoodTimeShop.

6.2 PRÁVA A POVINNOSTI Z KUPNÍ SMLOUVY

6.2.1

Na úpravu práv a povinností z kupní smlouvy se použijí obecné předpisy, zejména NOZ. Jestliže Prodávající naplňuje znaky zákonné definice „podnikatele“ dle § 420 a násl. NOZ a Kupující definice „spotřebitele“ dle § 419 NOZ, použije se též úprava tzv. spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl. NOZ). Přehled základních povinností Prodávajícího - podnikatele vůči spotřebitelům (informační povinnost, poučovací povinnost včetně poučení o možnosti odstoupení od smlouvy) je uveden v příloze „Pravidla nabízení zboží na GoodTimeShop“.

6.2.2

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za stav, kdy Prodávající nedodá Kupujícímu zboží dle kupní smlouvy, popř. kdy Provozovatel v rámci svých možností poskytne Uživatelům podporu za účelem řádného splnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy.
V případě zaslání zboží nebo produktu prostřednictvím obyčejného psaní, nebo obyčejného balíku Provozovatel nebude posuzovat případné spory týkající se doručení či nedoručení zásilky vzniklé mezi Kupujícím a Prodávajícím.

6.2.3

Strany jsou oprávněny veškerou komunikaci mezi Prodávajícím a Kupujícím ve věci vztahu vzniklého uzavřením kupní smlouvy (zejména předání údajů nezbytných pro provedení platby a pro zaslání zboží, reklamace, apod.) vést elektronicky na e-mailové adresy, předané Provozovatelem případně na jiné adresy, o nichž se strany smlouvy prokazatelně informují.

6.2.4

Práva a povinnosti Kupujícího dle čl. 6.1 a 6.2 se vztahují také na Uživatele bez registrace.

7. PROVIZE A POPLATKY

7.1 PROVIZE PROVOZOVATELE

7.1.1

Nárok provozovatele na provizi vzniká odsouhlasením obchodních podmínek, dokončením vložení produktu ze strany prodávajícího, popř. přijal-li Prodávající návrh na uzavření kupní smlouvy v režimu Kup hned, vzniká Provozovateli vůči Prodávajícímu nárok na provizi, a to za podmínek uvedených v aktuálních „Provizních podmínkách.“

7.2 POPLATKY

7.2.1

Provozovatel si účtuje poplatek za vložení nabídky. Nárok na tento poplatek vzniká Provozovateli okamžikem, kdy začala Nabídka, tzn., kdy Prodávající vystavil zboží.

7.2.2

Provozovatel nabízí Prodávajícím uživatelům další služby určené k podpoře prodeje zboží služeb a produktů jako je např. reklama vystavená na stránkách systému GoodTimeShop
po dobu trvání nabídky (maximálně však 7 dní) Za využití těchto služeb si Provozovatel účtuje poplatek.

V případě kupujícího uživatele systému GoodTimeShop si provozovatel účtuje poplatek
ve výši 10 % z každého zakoupeného podílu, který následně předá provozovatel
na dobročinné účely a dále poplatek z ceny každého zakoupeného podílu na provoz, servis a realizaci nákupu a prodeje v systému GoodTimeShop. Výjimkou je nákup formou „Kup hned,“ kde si provozovatel účtuje pouze provizi ze strany Prodávajícího.

7.3 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.3.1

Uživatelé hradí provize a poplatky řádně a včas prostřednictvím online systému platební brány Agmo a dalších možností úhrady uvedených na stránkách systému GoodTimeShop jako je např. i platba prostřednictvím mobilního telefonu, nebo bezhotovostního převodu
ve prospěch bankovního účtu Provozovatele: č. ú.: 670100-2211471346/6210 vedeného
u Mbank S. A.,
který je uveden také např. v těchto obchodních podmínkách, kontaktech nebo v Nápovědě, popř. který Provozovatel Uživateli sdělil.

 

7.3.2

Na žádost Uživatele, který je podnikatelem (majitel Podnikatelského účtu) a má aktivovaný fakturační účet, vystaví Provozovatel daňový doklad - fakturu se všemi náležitostmi dle platných právních předpisů (zejména zákona o dani z přidané hodnoty).

7.4 VRÁCENÍ PROVIZE A POPLATKŮ

7.4.1

Za podmínek uvedených v Provizních podmínkách a sazebníku poplatků může Provozovatel rozhodnout o vrácení provize či poplatků.

8. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

8.1.1

Uživatel nesmí sám ani prostřednictvím zástupce manipulovat s výsledkem Nabídky a cenou jím nabízeného Zboží způsobem, který mu přinese neoprávněnou výhodu.

8.1.2

Uživatel je povinen udržovat své Uživatelské účty a hesla k nim v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně Provozovatele jejím úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí.

8.1.3

Uživatelé nejsou v souvislosti s používáním Systému GoodTimeShop oprávněni užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce Systému GoodTimeShop nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu Provozovatele. Uživatelé dále nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do Systému GoodTimeShop, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost Systému GoodTimeShop.

8.1.4

Obsah umístěný na internetových stránkách Provozovatele, popř. v databázích systému podléhá rovněž autorskoprávní ochraně. Jeho rozmnožování včetně rozmnožování
za pomocí Robot/Crawler technologií nebo obdobných vyhledávacích mechanismů bez výslovného souhlasu Provozovatele je nepřípustný.

 

 

8.2 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.2.1

Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, zadaných při registraci, a to za podmínek uvedených v příloze „Registrace a ochrana osobních údajů.“

8.3 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE

8.3.1

Provozovatel rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného Uživatele nebyla správná.

8.3.2

Provozovatel se nepodílí na obsahu Nabídek, popisu Zboží, stránek Uživatele, komentářů či skupin vyskytujících se v rámci Systému GoodTimeShop a přístupných prostřednictvím sítě internet a za tento obsah neodpovídá. V případě jakéhokoliv podezření z porušení právních předpisů je Provozovatel oprávněn pozastavit příslušné Nabídky nebo celé Uživatelské účty. Při podezření ze spáchání trestného činu Provozovatel uvědomí orgány činné v trestním řízení.

8.3.3

Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel je oprávněn popř. povinen předat osobní údaje Uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Uživatel se prostřednictvím Systému GoodTimeShop dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.

9. VÝLUKY A OMEZENÍ PROVOZU SYSTÉMU, PRODLOUŽENÍ DOBY TRVÁNÍ NABÍDKY

9.1 VÝLUKY SYSTÉMU

9.1.1

Provozovatel provádí pravidelnou údržbu Systému GoodTimeShop a za tímto účelem je oprávněn jeho provoz omezit popř. na určitou dobu zcela vyřadit z provozu (výluka). Provozovatel je povinen termín výluky a přibližnou délku výluky oznámit na internetových stránkách www.godtimeshop.cz/eu alespoň 1 hodinu předem. Výluky se plánují především na noční hodiny.

 

 

9.1.2

Pokud netrvá výluka déle než 12 hodin, je doba trvání všech Nabídek, která uplyne během výluky, prodloužena o 24 hodin. Pokud trvá výluka déle než 12 hodin, jsou kromě Nabídek, jejichž doba trvání uplyne během výluky, prodlouženy o 24 hodin též všechny Nabídky běžící (trvající) v době výluky.

9.2 TECHNICKÉ POTÍŽE

9.2.1

Pokud po dobu kratší než 6 hodin nemůže v důsledku technických potíží Systému GoodTimeShop převážná většina Uživatelů umísťovat své Nabídky, nebo nakupovat a nebo jsou nedostupné klíčové funkce pro nalezení Nabídky (výpis předmětů v kategoriích nebo nástroj pro vyhledávání), jsou Nabídky, jejichž doba trvání uplyne během výpadku nebo
do 15 minut po jeho odstranění, prodlouženy o 24 hodin.

9.2.2

Pokud po dobu delší než 6 hodin nemůže převážná většina Uživatelů v důsledku technických potíží Systému GoodTimeShop  umísťovat své Nabídky nebo nakupovat anebo jsou nedostupné klíčové funkce pro nalezení Nabídky (výpis předmětů v kategoriích nebo nástroj pro vyhledávání), jsou Nabídky, jejichž konec připadá na dobu výpadku, a zároveň Nabídky běžící (trvající) v době výpadku, prodlouženy o 24 hodin (nebo jejich násobku v případě výpadku delšího než 24 hodin).

9.2.3

V případě Nabídek, jejichž doba trvání uplynula v době výpadku a nebylo je z technických důvodů na straně Provozovatele možné prodloužit, vrátí Provozovatel Uživatelům v plné výši všechny poplatky vztahující se k těmto Nabídkám.

9.3 KOMPENZACE TECHNICKÝCH POTÍŽÍ

9.3.1

Nefungovala-li zpoplatněná služba prokazatelně v důsledku technických potíží Systému GoodTimeShop, má Uživatel nárok na vrácení poplatků za takovou službu.

9.3.2

Provozovatel může vrátit provizi, poplatky nebo poskytnout náhradu škody či jinou kompenzaci též v případech technických potíží, které nejsou shora v tomto čl. 9 uvedeny. Rozsah kompenzací záleží na době a následcích potíží a Provozovatel posoudí vzniklou situaci tak, aby mohly být kompenzace poskytnuty do 21. dnů po skončení transakce (transakcí), které (kterých) se potíže dotkly.

 

 

10. MEZINÁRODNÍ SLUŽBY

10.1

Uživatelé mohou používat své "uživatelské jméno" a "heslo" k přihlášení se do ostatních služeb GoodTimeShop  skupiny, jež působí v jiných zemích vystavovat tam Nabídky jako Prodávající a účastnit se Nabídek jako Kupující. Analogicky se mohou Uživatelé registrovaní v jiných zemích přihlásit na stránky Systému GoodTimeShop . Popis Nabídky musí být
v úředním jazyce příslušného servisu, kde je Nabídka vystavena. K popisu takové Nabídky může být připojen dále popis v jiném jazyce (např. anglickém).

10.2

Veškerá činnost Uživatele související s Nabídkou vystavenou podle 10.1 musí být v souladu s Obchodními podmínkami a právními předpisy země toho systému GoodTimeShop, kde byla příslušná Nabídka vystavena.

10.3

Poplatky a provize stanovené v ceníku systému patřícího do GoodTimeShop  skupiny, kde Uživatel příslušnou Nabídku vystavil, uhradí Uživatel ve prospěch Provozovatele, přičemž částka bude přepočítána na českou měnu podle kurzu ČNB platného v den připsání poplatku nebo provize na účet. Uživatel hradí provize a poplatky vždy ve prospěch servisu, v němž má zaregistrovaný Uživatelský účet, z něhož byly tyto poplatky odečteny, tzn. Uživatelé registrovaní u jiných systémů GoodTimeShop  skupiny platí provize a poplatky vždy systému, u kterého jsou registrováni, i když vystavují Nabídky v rámci Systému GoodTimeShop. Prodávající i nakupující v systému GoodTimeShop souhlasí a jsou si vědomi, že v případě mezinárodního obchodování se některé poplatky mohou výrazně navýšit, jako je např. poplatek za zaslání zboží kupujícímu nebo jakýkoli poplatek v souvislosti s bankovními poplatky, převody a transakcemi, jako i s možnými vyššími náklady provozovatele na servis a provoz systému GoodTimeShop.

10.4

V případě, že Prodávající v popisu umožní prodej zboží, služby či produktu do zahraničí, bude popis příslušné Nabídky viditelný i pro Uživatele ostatních servisů patřících
do GoodTimeShop skupiny.

10.5

K účtům Uživatelů, kteří jsou zaregistrováni u ostatních členů GoodTimeShop skupiny má Provozovatel práva dle Smlouvy a Obchodních podmínek. v plném rozsahu, včetně možnosti Uživatelský účet zablokovat v případech uvedených v Obchodních podmínkách.

11. SANKCE

11.1 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, POZASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU PROVOZOVATELEM

 

11.1.1

Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, popř. pozastavit Uživatelský účet toho Uživatele, který podstatným způsobem porušil Smlouvu a tyto Obchodní podmínky, popř. právní předpisy anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno Provozovatele, případně u kterého má Provozovatel důvodné podezření, že má takový Uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu.

11.1.2

Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, popř. pozastavit Uživatelský účet zejména z důvodu:

a) uvedení nepravdivých údajů při registraci, popř. neoznámení změn těchto údajů;

b) obchodování způsobem naplňujícím znaky výkonu podnikatelské činnosti dle § 420 a 421 NOZ, aniž by si Uživatel zřídil Podnikatelský účet;

c) jednání uvedené v čl. 8.1.1, a/nebo v čl. 2.2 přílohy „Registrace a ochrana osobních údajů“ (neoprávněné nakládání s Uživatelským účtem) a/nebo v čl. 1.4.3 přílohy „Pravidla provozování stránky „O mně“, systém komentářů“ (zakázané využívání komentářů);

d) vyzývání k prodeji mimo Systém GoodTimeShop;

e) zmaření transakce tím, že Prodávající bez důvodu hodného zřetele nepředal Zboží
v souladu s uzavřenou kupní smlouvou;

f) zmaření transakce tím, že Kupující bez důvodu hodného zřetele nepřevzal Zboží v souladu s uzavřenou kupní smlouvou nebo neuhradil kupní cenu;

g) prodej zboží, jehož vlastnosti neodpovídají těm, co byly uvedeny v popisu příslušné nabídky;

h) prodej zboží uvedeného v seznamu zakázaného zboží popř. umístění takového zboží
v nabídce;

i) rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení (spam);

j) vyhýbání se plnění závazků vůči Provozovateli založením nového Uživatelského účtu;

k) užívání vulgárních a hanlivých výrazů v rámci Nabídek, popř. při komunikaci s ostatními Uživateli nebo Provozovatelem a jeho zaměstnanci.

11.1.3

Osoba, které byl pozastaven Uživatelský účet nebo vůči které Provozovatel od Smlouvy odstoupil, není oprávněna se bez výslovného souhlasu Provozovatele opětovně zaregistrovat jako Uživatel.

 

 

11.1.4

Vyjde-li najevo, že Provozovatel od Smlouvy odstoupil v důsledku omylu a má-li Uživatel
na dalším trvání Smlouvy zájem, obnoví Provozovatel Uživatelský účet Uživatele zdarma
bez nutnosti jeho opětovné registrace.

11.1.5

Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i
po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá během trvání Smlouvy).

12. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK, UKONČENÍ SMLOUVY

12.1 ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK, OZNÁMENÍ ZMĚN, PRÁVO ODMÍTNOUT ZMĚNY

12.1.1

Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky nebo kteroukoliv jejich přílohu v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci s Uživateli či způsob uzavírání, změn a ukončení Smlouvy, ale také z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných Provozovatelem. Provozovatel je dále oprávněn změnit Obchodní podmínky nebo jejich přílohu tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky partnerů, jejichž služeb užívá Provozovatel k zajištění Systému GoodTimeShop  nebo jakékoliv související služby (např. dojde ke změně obchodních podmínek partnerů provozovatele služby Platby
přes Agmo). Nová verze Obchodních podmínek se však v žádném případě neužije
na Nabídky/Transakce, které byly započaty ještě za účinnosti předchozí (starší) verze Obchodních podmínek.

12.1.2

Provede-li Provozovatel změny Obchodních podmínek, je povinen oznámit to Uživateli alespoň 14 dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze Obchodních podmínek (prostřednictvím oznámení na stránkách www.goodtimeshop.cz Součástí oznámení bude rovněž odkaz na znění Obchodních podmínek ve formátu pdf, popř. v jiném formátu umožňujícímu zobrazení textové podoby Obchodních podmínek a jejich případnou jednoduchou archivaci. Informace o provedených a plánovaných změnách Obchodních podmínek a jejich příloh bude viditelná při přihlašování Uživatele ke svému Uživatelskému účtu.

12.1.4

Podá-li Uživatel Provozovateli způsobem dle čl. 12.1.3 výpověď ze Smlouvy, uplatní se
na veškeré právní vztahy s Uživatelem původní znění Obchodních podmínek. Provozovatel je oprávněn neumožnit Uživateli provádění Transakcí a to až do doby skončení výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta skončí po potvrzení přijetí výpovědi Provozovatelem, nejdříve však
po 30 dnech od skončení poslední Transakce, které se Uživatel účastnil jako Prodávající nebo Kupující a dále za předpokladu, že Uživatel uhradil vůči Provozovateli všechny své závazky.

12.2 VÝPOVĚĎ SMLOUVY

12.2.1

Provozovatel má právo Smlouvu vypovědět z důvodu odmítnutí změn Obchodních podmínek Uživatelem. Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná běžet prvního dne následujícího
po doručení výpovědi. Výpověď je účinná okamžikem doručení výpovědi. Provozovatel je povinen učinit výpověď dále uvedeným způsobem, a to

a) v písemné formě zaslané na adresu, kterou Uživatel naposledy uvedl v souvislosti
s registrací či změnami registračních údajů anebo

b) v textové podobě prostřednictvím e-mailu zaslaného Uživateli na e-mailovou adresu, kterou tento Uživatel uvedl při registraci, nebo později a má ji uvedenu ve svém Uživatelském účtu.

12.2.2

Uživatel má právo i bez udání důvodu vypovědět Smlouvu, nejdříve však po 30 dnech
od skončení poslední Transakce, které se účastnil jako Prodávající či Kupující. Výpověď musí být v textové podobě a musí být doručena Provozovateli výlučně v elektronické podobě na adresu info@goodtimeshop.cz

12.2.3

Vypoví-li Smlouvu Uživatel nebo Provozovatel (z důvodu dle čl. 12.2.1), není Uživatel oprávněn zakládat během výpovědní lhůty účast v nových Nabídkách, a to ani jako Prodávající, ani jako Kupující. Uživatel je během výpovědní lhůty oprávněn činit pouze úkony k dokončení Transakcí ze skončených Nabídek.

12.3 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.3.1

Uživatel, má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ.

12.3.2

Vystaví-li však Uživatel během uvedené lhůty 14 dnů Nabídku jako Prodávající, popř. zúčastnil-li se Transakce jako Kupující, od Smlouvy bez udání důvodu odstoupit nemůže, neboť v tomto okamžiku Provozovatel začal se souhlasem a na výslovnou žádost Uživatele
s poskytováním sjednaných služeb Systému GoodTimeShop, a kromě toho Uživatel svou účastí na Transakci učinil závazné právní úkony vůči třetím osobám.

12.3.3

Bez ohledu na možnost odstoupení Uživatele bez udání důvodu dle čl. 12.3.1 jsou Uživatel i Provozovatel oprávněni od Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy druhou stranou za podmínek dle § 2002 NOZ. Neuzavřený výčet jednání, které je považováno
za podstatné porušení Smlouvy ze strany Uživatele, je uveden v čl. 11.1.2.

12.4 OBECNĚ K UKONČENÍ SMLOUVY

12.4.1

Zánikem nebo zrušením této Smlouvy (výpovědí popř. odstoupením dle čl. 11.1) nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy (zejména jde
o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1

Vztah vzniklý ze Smlouvy se řídí českým právem. Počínaje 1. 1. 2014 se vztahy ze Smluv uzavřených s Uživateli řídí NOZ (zákonem č. 89/2012 Sb.), a to včetně smluvních vztahů uzavřených dříve.

13.2

Tato verze 01/2014 Obchodních podmínek se zavádí v platnost od 1. 1. 2014. 

13.3

V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek systému GoodTimeShop nebo Smlouvy.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.